Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Transsmart BV,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62193856


 1. Algemeen
  1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Transsmart (hierna ook ons/wij) uitgebracht, alle aanbiedingen als door Transsmart gedaan en alle overeenkomsten die Transsmart met haar opdrachtgevers aangaat. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Transsmart in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan, met uitzondering van haar leveranciers.
  2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten van Transsmart. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
  3. Indien deze algemene voorwaarden één maal van toepassing zijn op een offerte, aanbieding en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
  5. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van Transsmart worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Transsmart is ingestemd.
  6. Transsmart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  7. Transsmart is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
  8. Iedere communicatie tussen Transsmart en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Transsmart opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
 2. Offerte, Aanbieding en Overeenkomst
  1. Alle offertes en aanbiedingen van Transsmart zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Transsmart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het opstellen van de offerte, tijdig aan Transsmart worden verstrekt. Opdrachtgever staat daarnaast in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
  2. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte of aanbieding staat vermeld.
  3. De opdrachtgever is verplicht -indien de uitvoering van werkzaamheden en/of levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door Transsmart, schriftelijk aan Transsmart bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Transsmart kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.
  4. Een overeenkomst komt tot stand doordat ons aanbod onvoorwaardelijk wordt aanvaard. Wij zijn pas gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen nadat een door Transsmart verstuurde overeenkomst getekend van de opdrachtgever retour is ontvangen. Deze getekende overeenkomst is een aanvulling op de offerte en vormt daar een onlosmakelijk geheel mee. Voor zover de tekst van de overeenkomst strijdig is met de tekst van de offerte, dan prevaleert de tekst van de overeenkomst.
  5. De door ons genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.
  6. In onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.
 3. Wijzigingen in de offerte of opdracht
  1. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst wenst te wijzigingen, dient hij deze wijzigingen tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen aan Transsmart kenbaar te maken. Na schriftelijke instemming van Transsmart zullen deze wijzigingen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
  2. Indien Transsmart na verzending van de offerte nog nadere, voor het uitvoeren van de opdracht, essentiële informatie verkrijgt van de opdrachtgever dan wel zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan zal de oorspronkelijke offerte vervallen en zal Transsmart een nieuwe offerte aan de opdrachtgever toesturen.
  3. Indien Transsmart na verzending van dan wel na het tot stand komen van de overeenkomst nog nadere, voor het uitvoeren van de opdracht, essentiële informatie verkrijgt van opdrachtgever dan wel zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan is Transsmart gerechtigd de extra kosten die als gevolg hiervan gemaakt moeten worden aan de opdrachtgever door te belasten.
  4. Tenuitvoerlegging van mondeling opgegeven wijzigingen in een verstrekte opdracht, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  5. Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan ertoe leiden dat een dienst of product later voor de opdrachtgever beschikbaar wordt, dan oorspronkelijk was overeengekomen.
 4. Uitvoeren van de overeenkomst
  1. Transsmart zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. De inhoud van de overeenkomst alsmede de wijze van uitvoering van de overeenkomst wordt nader in de offerte en overeenkomst gespecificeerd.
  2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Transsmart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Transsmart worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Transsmart verstrekte gegevens en informatie. Transsmart is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
  3. Indien voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de implementatie of voor de levering van diensten en/of zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient door opdrachtgever aan Transsmart een redelijke termijn geboden te worden, waarin Transsmart alsnog uitvoering aan de overeenkomst kan geven.
 5. Duur overeenkomst
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze te allen tijde door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
  2. Indien partijen overeen zijn gekomen dat een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan en opdrachtgever gaat tussentijds over tot beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook, behoudt Transsmart zich het recht voor op compensatie van alle schade die Transsmart door die beëindiging lijdt, tenzij opdrachtgever de overeenkomst opzegt op grond van gewichtige redenen.
 6. Opschorting en ontbinding
  1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of Transsmart reden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen Transsmart en opdrachtgever gesloten overeenkomst op opdrachtgever rust, zoals, doch niet uitsluitend in geval surseance van betaling aan de opdrachtgever wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of het bedrijf van opdrachtgever wordt stil gelegd of geliquideerd, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
  2. Indien wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, zullen wij de opdrachtgever een factuur sturen voor de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden dan wel de geleverde diensten.
  3. In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op de opdrachtgever hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.
 7. Betalingen
  1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de opdrachtgever een factuur geheel betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  2. De opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op ons, noch is de opdrachtgever ten nadele van ons bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.
  3. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn de factuur heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldag der facturen in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de ons verder toekomende rechten.
  4. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verbeurde rente en ten slotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
  5. De opdrachtgever is aan Transsmart alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, die wij maken, respectievelijk moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen, dan wel, aangesproken door de opdrachtgever, ons te verweren.
 8. Zekerheidstelling en voorschotten
  1. Wij zijn, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevangen uitvoering, te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat hij ter zake van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot het voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel -naar onze keuze- dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte, ons conveniërende, zekerheidstelling.
  2. Indien de opdrachtgever weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidstelling op ons verzoek af te geven, zijn wij met onmiddellijke ingang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd ons recht op vergoeding van schade als ten gevolge van de ontbinding door ons geleden.
 9. Klachten
  1. Klachten van opdrachtgever over de door Transsmart verrichte implementatie dienen binnen 14 (veertien) dagen na het gereedkomen van de implementatie, schriftelijk aan Transsmart gemeld te worden. Overige klachten dienen binnen 14 (veertien) dagen nadat zij zijn ontstaan schriftelijk aan Transsmart gemeld te worden. Wordt een klacht niet tijdig of op onjuiste wijze ingediend dan zal de klacht niet door Transsmart in behandeling worden genomen en vervalt het recht op herstel dan wel vergoeding van de schade.
  2. Klachten die zijn ontstaan als gevolg van een onjuist gebruik van de geleverde dienst en/of het geleverde product kunnen nimmer tot enige aanspraak van opdrachtgever aan Transsmart leiden.
  3. Een klacht geeft de opdrachtgever nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten op te schorten, in het bijzonder geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te schorten.
  4. Het recht op herstel of vergoeding van schade vervalt in ieder geval ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van twaalfmaanden na de datum van de factuur, die ziet op de dienst of het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Transsmart is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan opdrachtgever, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld onzerzijds.
  2. Transsmart erkent in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen, winst- of omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door Transsmart veroorzaakt.
  3. Transsmart is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of derden die het gevolg is van een gebrek of disfunctioneren van de geleverde software, applicaties, connecties, diensten en/of producten, noch is Transsmart aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade die het gevolg is van een onjuiste implementatie, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Transsmart.
  4. Transsmart is nimmer aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot of ten gevolge van door derden geleverde software, applicaties, connecties, diensten en/of producten.
  5. Transsmart is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat of nadat de opdrachtgever en/of derden eigenhandig wijzigingen in of aan de applicaties, software en/of connectiviteit heeft aangebracht of door onoordeelkundig gebruik hiervan door opdrachtgever en/of derden.
  6. Transsmart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventuele verlies van aan opdrachtgever toebehorende data.
  7. Indien Transsmart, om welke reden dan ook, aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Transsmart in het voorkomende geval uit te keren bedrag.
  8. Indien Transsmart, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden en de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verleent, dan zal de schadevergoeding nooit hoger kunnen zijn, dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde die ziet op de dienst of het product waardoor de schade is veroorzaakt.
  9. Opdrachtgever zal Transsmart vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van onder andere schade, die het gevolg is van een gebrek in een door Transsmart geleverd product en/of een door Transsmart niet correct verrichte dienst.
 11. Overmacht
  1. Transsmart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Transsmart komt.
  2. In geval van overmacht is Transsmart gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.
  3. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, zonder dat daarvoor voor opdrachtgever een recht op schadevergoeding ontstaat.
 12. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op door ons al dan niet voor de opdrachtgever bijzonderlijk ontwikkelde diensten, producten, verrichte diensten, etc. behouden wij ons voor.
  2. Opdrachtgever verklaart zich door het aangaan van de overeenkomst onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door Transsmart te leveren producten en te verrichten diensten, bij Transsmart (komen te) berusten. Het is de opdrachtgever verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Transsmart geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.
  3. Ten aanzien van het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht dat reeds in handen was van de opdrachtgever voor de start van de overeenkomst, verkrijgt Transsmart het recht op gebruik van dit eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst, voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
  4. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot software en -modellen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan in de software of modellen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of deze na te maken op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000 te vorderen en een boete van € 500 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt. Het is de opdrachtgever ook niet toegestaan merk- of herkenningstekens te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Transsmart.
  5. De in het kader van de door Transsmart ten behoeve van de opdrachtgever geleverde producten/verrichte diensten en in dat kader gegenereerde, verzamelde, verstrekte informatie en data, al dan niet van/door opdrachtgever, is/zijn c.q. wordt/worden en blijft/blijven eigendom van Transsmart. Mocht voor de overdracht van de eigendom van informatie en data de medewerking van de opdrachtgever vereist zijn, dan verplicht de opdrachtgever zich ertoe om die medewerking te verlenen. Het staat Transsmart vrij deze informatie en data, in voorkomend geval geanonimiseerd, te gebruiken, te delen met derden, ook voor doeleinden buiten de aan opdrachtgever geleverde producten/verrichte diensten.
 13. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van onze woonplaats.
Algemene voorwaarden Transsmart | Disclaimer